A Civil szervezetekről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 51/09 szám) 12. és 78. szakaszai alapján, valamint a 2010. 06. 19-én elfogadott Alapszabály 8. szakasza alapján a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a 2015. 06. 11-én Bácsfeketehegyen megtartott közgyűlésén, elfogadta az új

ALAPSZABÁLYÁT

1. szakasz

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (a továbbiakban: VMÚE) független, önálló, nem kormányzati és nem profitorientált, szabadon társult hivatásos újságírók egyesülete, akik valamelyik vajdasági magyar médiában (szerkesztőségben, műsorban) végzik, vagy végezték a tevékenységüket, és amely meghatározatlan időre, céljaik megvalósítására alakult.

2. szakasz

A VMÚE céljai, tevékenységei a következők:

–        szabad újságírás és pluralista média;
–        sokoldalú, tárgyilagos és idejében történő tájékoztatás;
–        a hivatás autonómiája és az újságírók függetlensége;
–        a hivatásbeli és etikai mércék fejlesztése;
–        a vajdasági magyar újságírás fejlesztését szolgáló tevékenység kezdeményezése és elindítása;
–        a tagok állandó képzésének és továbbképzésének a biztosítása az újságírók és a médiában hivatásszerűen dolgozók folyamatos, korszerű és eurokonform oktatása által;
–        a vajdasági magyar médiában, szerkesztőségekben és műsorokon dolgozó újságírók és más hivatásszerűen dolgozók számára tanfolyamok, szemináriumok, tanácskozások és egyéb oktatási formák szervezése;
–        tagjai számára a hazai és a külföldi alapítványok pályázatain való részvétel szervezése, hogy megismerjék a világ neves médiaközpontjainak, hírügynökségeinek a munkáját, a tömegkommunikáció, az Internet-újságírás és az újságírói etika terén elért külföldi eredményeket;
–        szorosabb hivatásbeli kapcsolatok kiépítése a vajdasági magyar nemzeti közösséget tájékoztató szerkesztőségek között, a meglevő újságírói káderállomány jobb alkalmazása érdekében;
–        a vajdasági magyar lakosságról szóló információk hatékonyabb eljuttatása a más nyelvű médiumokhoz itthon és külföldön, elősegítve a jobb kölcsönös megértést és a toleranciát;
–        a fizikai és jogi személyek jogainak és érdekeinek védelme a tájékoztatás folyamatában lehetséges visszaélésektől, különösen pedig a politikai szervezetek esetleges nyomásától;
–        a vajdasági magyar nyelvű tömegtájékoztatás folyamatos és eurokonform fejlesztésére való jogok és szerzett jogok védelme;
–        az újságírók (a médiában hivatásszerűen dolgozók) jogainak és érdekeinek védelme, valamint az újságírók (a médiában hivatásszerűen dolgozók) jogvédelmének biztosításában való részvétel;
–        az újságírók (a médiában hivatásszerűen dolgozók) hivatásos munkáját és tényleges függetlenségét biztosító szociális és gazdasági státusnak a javítása;
–        a tömegtájékoztatásra és a tájékoztatási eszközökre vonatkozó minden lényeges kérdésnek, elsősorban az előírások meghozatalának a hatékony befolyásolása;
–        a többi hazai és külföldi újságíró szervezettel és egyesülettel való együttműködés, amelyeket hasonló célok és elvek vezérelnek.

Ezzel összhangban a VMÚE társulhat hasonló szervezetekkel és egyesületekkel, vagy tagja lehet nemzetközi újságíró társulásoknak. A hasonló szervezetekkel és egyesületekkel való társulásról, a nemzetközi újságíró társulásokba való belépésről, valamint az ezekből való kilépésről a VMÚE Közgyűlése határoz.

3. szakasz

Az Egyesület elnevezése: Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete.
Székhelye: Újvidék, Vojvoda Mišić u. 1.
Tevékenységét az Egyesület Vajdaság Autonóm Tartomány területén fejti ki.

4. szakasz

A VMÚE-ben való tagság önkéntes.
A tagok státusz alapján:

–        rendes tagok,
–        tiszteletbeli tagok.

A VMÚE rendes tagja az a hivatásos újságíró (a médiában hivatásszerűen dolgozó személy) lehet, aki több mint egy éve foglalkozik újságírással, és a munkáját valamelyik vajdasági magyar médiában (szerkesztőségben, műsorban) végzi vagy végezte.
A felvételi kérelmet a VMÚE illetékes szervéhez kell benyújtani, amely a mellékelt dokumentáció alapján döntést hoz a tagságba való felvételről.
Az illetékes bizottság által visszautasított jelölt az Igazgató Bizottságnak tehet panaszt a végzésre, a felvételről pedig a VMÚE Közgyűlése hozza meg a végleges döntést.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan hazai vagy külföldi személy, akinek rendkívüli érdemei vannak a VMÚE céljainak megvalósítása terén. Az Egyesület rendes tagja javasolhat valakit tiszteletbeli tagnak, a jelöltről pedig a VMÚE Igazgató Bizottsága határoz.
Hivatásos újságírói tevékenységen a következő munkák értendők: szövegek írása, rovatok és műsorok szerkesztése és rövidítése, illusztrálás, karikatúra, korrektúra, műszaki szerkesztés, újságírói rovatok előkészítése (vágók, elektronikai és filmoperatőrök, hangfelvevők, fotóriporterek munkája) mindenféle médiában (újságokban, rádióban, tévében, hírügynökségekben és az Interneten).
A VMÚE Közgyűlése az Igazgató bizottság javaslata alapján kibővítheti a listát olyan tevékenységekkel, amelyeket újságíróinak minősít.

5. szakasz

A VMÚE tagja köteles:

–        tiszteletben tartani az újságírói hivatás alapelveit,
–        az újságírói kódex és a jelen Alapszabály elveit,
–        aktívan részt venni a VMÚE munkájában,
–        évente fizetni a tagsági díjat.

A tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagsági díj fizetése alól.
A VMÚE tagjának joga:
–        amennyiben a hivatás és jelen Alapszabály elveivel összhangban tevékenykedik, a VMÚE keretében olyan kezdeményezéseket tenni, amelyek előreviszik a magyar nyelvű hivatásos újságírást a Vajdaságban,
–        részt venni a VMÚE által szervezett szemináriumokon, tanfolyamokon, tanácskozásokon és a képzés más formáiban,
–        kérni jogainak és érdekeinek a védelmét, ha azokat megsértik, vagy megrövidítik,
–        kezdeményezni az újságírók szociális és gazdasági helyzetének a javítását,
–        választható a VMÚE minden szervének tagjává.

A VMÚE tiszteletbeli tagjainak joguk van részt venni a VMÚE összes tevékenységében, a VMÚE szerveibe való megválasztás kivételével.

6. szakasz

A VMÚE-ben való tagság megszűnhet:

–        saját követelésre,
–        a tevékenység tartós megváltozása következtében,
–        az újságírói kódex, valamint a VMÚE elvei és céljai elleni vétség miatt.

Nyugállományba vonulással nem szűnik meg a VMÚE-ben való tagság.

7. szakasz

A VMÚE szervei a Közgyűlés, Igazgató Bizottság, Felügyelő Bizottság, Becsületbíróság, Tagfelvételi Bizottság.

A VMÚE egyéb szerveket, szolgálatokat és munkatestületeket is alakíthat.

8. szakasz

Az Egyesület Közgyűlését a VMÚE összes állandó tagja képezi. A Közgyűlés évente egy alkalommal ül össze. Rendkívüli ülés összehívása az Igazgató Bizottság, a Felügyelő Bizottság, a Becsületbíróság indokolt ajánlatára, valamit a Közgyűlés egyharmadának ajánlatára történhet. Az ajánlatot írott formában az Igazgató Bizottságnak kell benyújtani, amelyben fel kell sorolni, hogy milyen kérdések megvitatása szükséges. A Közgyűlést az Igazgató Bizottság elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, az ülés megtartásának helyét és időpontját. A megbeszélést az Igazgató Bizottság elnöke vezeti.

A Közgyűlés:

1)      összeállítja a munkatervet,
2)      elfogadja az Alapszabályt, annak változtatásait és bővítéseit,
3)      más általános aktus meghozataláról dönt,
4)      megválasztja és felmenti az Igazgató Bizottság, a Felügyelő Bizottság, a Becsületbíróság meg a Tagfelvételi Bizottság tajgait,
5)      megvitatja az újságírók, szerkesztőségek és tájékoztatási eszközök hivatásbeli tevékenységét,
6)      megvitatja azokat a feltételeket, amelyekben az újságírók dolgoznak, és amelyek között az újságírói tevékenység megvalósul,
7)      döntést hoz a hasonló szervezetekbe és egyesületekbe való társulásról,
8)      döntést hoz a nemzetközi újságíró társulásokba való belépésről,
9)      évente legalább egyszer áttekinti és elfogadja az Igazgató Bizottság jelentését,
10)   véleményezi és elfogadja a pénzügyi tervet és a zárszámadást,
11)   dönt a következő évi tagsági díj nagyságáról,
12)   határozatokat, végzéseket, záradékokat, ajánlatokat és utasításokat hoz a VMÚE tevékenységével kapcsolatban,
13)   dönt az Egyesület státuszával kapcsolatos változásokról, valamint annak megszűnéséről.

A Közgyűlés teljes jogkörrel dönthet, ha legalább a tagság fele jelen van a megbeszélésen.

Ha nincs jelen a tagság fele, akkor a Közgyűlés kezdetét az Elnöklő által ajánlott időpontra halasztják. Az új időpontban megtartott Közgyűlésen minden határozat, záradék és más dokumentum jogerősnek számít, ha a jelenlévők szavazattöbbséggel elfogadják azokat.
A Közgyűlés szavazattöbbséggel dönt.
Az Alapszabály változtatásáról, bővítéséről, az Egyesület státuszát érintő változásokról és annak megszűnéséről az értekezleten jelenlévők kétharmados szavazattal döntenek.
A Közgyűlés munkamódszerét, a VMÚE szerveinek a Közgyűlés munkájával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés Ügyrendi szabályzata rendezi.

9. szakasz

Az Egyesület végrehajtó szerve az Igazgató Bizottság, amely irányítja a VMÚE tevékenységét, törekszik a kitűzött célok megvalósítására az Alapszabállyal meghatározott módon.
Az Igazgató Bizottságnak tizenegy tagja van, akiket a Közgyűlés nevez ki és hív vissza.
Az Igazgató Bizottságot négy évre választják. Tagjai a mandátumuk lejárta után újraválaszthatóak.
Az Igazgató Bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg. Mandátuma négy évre szól és a megbízatási idejének lejárta után egyszer újraválasztható.
Az Igazgató Bizottság a tagjai közül választ két alelnököt és egy titkárt. A két alelnök és a titkár mandátuma négy év, a megbízatási idejük lejárta után egyszer újraválaszthatóak.
Az Igazgató Bizottság, az elnök, az alelnökök és a titkár munkáját az Igazgató Bizottság Ügyrendi szabályzata rendezi.

10. szakasz

Az Igazgató Bizottság elnöke az Egyesület jogi képviselője, valamint felelős az Egyesület pénzügyeiért.
Az alelnökök helyettesíthetik az elnököt, annak távolléte esetén.
Az alelnökök segítik az elnök munkáját, továbbá egyéb tevékenységet folytatnak, amelyeket az elnök és az Igazgató Bizottság bízott rájuk.
Az Egyesület titkára irányítja az adminisztrációs- és irodai munkát, aláírja a VMÚE határozatait és egyéb aktusait, hatáskörében szervezési és folyó ügyeket intéz, gondoskodik az ülések rendben és idejében történő előkészítéséről, valamint a VMÚE szervei által meghozott aktusok végrehajtásáról.

11. szakasz

Az Igazgató Bizottság:

1)      a Közgyűlés határozatait, záradékait, ajánlásait és utasításait valósítja meg,
2)      törekszik a VMÚE célkitűzései megvalósítására,
3)      megszervezi a VMÚE munkáját és ösztönzi a többi szerv munkáját,
4)      együttműködik bel- és külföldi újságíró szervezetekkel és egyesületekkel,
5)      együttműködik az újságírói szakszervezetekkel és más szakszervezetekkel,
6)      a VMÚE tevékenységével összhangban vállalatok alapításáról határoz,
7)      együttműködik az illetékes állami szervekkel arra törekedve, hogy javuljanak a tájékoztatás területére vonatkozó törvényes rendelkezések, és azok a feltételek, amelyek között az újságírók dolgoznak,
8)      javasolja a VMÚE Alapszabályának és más aktusainak a módosításait és kiegészítéseit,
9)      megszervezi a Titkárság szolgálatát és a szak-adminisztratív munka végzését,
10)   döntést hoz a jelentős dátumokról történő megemlékezésekről és az újságírói elismerések odaítéléséről,
11)   döntést hoz a VMÚE tiszteletbeli tagjainak felvételéről,
12)   döntést hoz a Civil szervezetekről szóló törvény 25. szakaszának 2. bekezdésében megfogalmazott kármegtérítési indítványról és szükség esetén határoz a személyről, aki az eljárásban képviseli az Egyesületet,
13)   döntést hoz egyéb kérdésben, amelyekben a Törvény és az Alapszabály értelmében nem egy másik szerv illetékes.

Az Igazgató Bizottság döntésképes, ha legalább a tagság fele jelen van. Döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg.
Az Igazgató Bizottság szükség szerint, évente legalább hatszor tart ülést, de az erre vonatkozó írásbeli és megindokolt javaslat átvételétől számított nyolc napon belül is össze kell hívni, ha azt az Igazgató bizottság tagjainak többsége, vagy a Közgyűlés által választott egyéb szerv, illetve a VMÚE tagságának legalább az egynegyede követeli.
Az Igazgató Bizottság köteles évente egy alkalommal jelentést tenni munkájáról, amelyről a VMÚE Közgyűlését tájékoztatja.
A Közgyűlés az Igazgató Bizottság jelentése alapján állást foglal. Határozatával kötelezheti, és irányelveket adhat az Igazgató Bizottság további munkáját illetően.

12. szakasz

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Törvénynek, a VMÚE Alapszabályának, a Közgyűlés és az Igazgató Bizottság határozatainak a végrehajtását, valamint a VMÚE pénzügyvitelét.
A Felügyelő Bizottságnak három tagja van, akik maguk közül választanak elnököt és alelnököt.
A VMÚE Közgyűlése az Alapszabállyal meghatározott módon közvetlen és titkos szavazással
választja meg a Felügyelő Bizottság tagjait, kivéve, ha a Közgyűlés másként nem határoz. A Felügyelő Bizottság tagjainak a mandátuma négy évre szól és újra választhatóak.
A Felügyelő Bizottság jelentést készít minden Közgyűlésre.

13. szakasz

A Becsületbíróság a hivatásbeli és etikai elvek és szabályok tiszteletben tartásáról visel gondot.
Ha megállapítja, hogy a médiumok, vagy a VMÚE tagjai nem tartják tiszteletben ezeket az elveket és szabályokat, az újságírói kódexet és a VMÚE céljait, a Becsületbíróság az ezzel kapcsolatos álláspontját nyilvánosan kifejezheti, ha pedig a VMÚE tagjairól van szó, eljárást indíthat az Alapszabályban előirányzott intézkedések meghozatalára.
A Becsületbíróság előtti eljárást a VMÚE minden szerve, az egyes tagok, a hírközlő szervek szerkesztőségei, vagy a károsult fizikai és jogi személyek indíthatják el.
A Becsületbíróságnak három tagja van, akik maguk közül választanak elnököt és alelnököt.
A VMÚE Közgyűlése közvetlen és titkos szavazással, a jelen Alapszabályban megállapított módon választja meg a Becsületbíróság tagjait, kivéve, ha a Közgyűlés másként nem dönt. A Becsületbíróság tagjainak a mandátuma négy évre szól és újra választhatóak.
A Becsületbíróság a következő intézkedéseket mondhatja ki:

–        a szerkesztőség vagy újságíró nyilvános bírálatát,
–        a VMÚE-ből való ideiglenes kizárást hat hónaptól egy évig terjedő időtartamra,
–        a VMÚE-ből való végleges kizárást.

Évente legalább egy alkalommal jelentést készít, amelyet a Közgyűlés véleményez.

14. szakasz

A Tagfelvételi Bizottság az új tagoknak a VMÚE tagságába való felvételéről dönt.
A Bizottságnak három tagja van, akik maguk közül választanak elnököt és alelnököt.
A VMÚE Közgyűlése közvetlen és titkos szavazással, a jelen Alapszabályban megállapított módon választja meg a Tagfelvételi Bizottság tagjait, kivéve abban az esetben, ha a Közgyűlés másként dönt. A Tagfelvételi Bizottság tagjainak a mandátuma négy évre szól és újra választhatóak.

15. szakasz

Választások:

A VMÚE összes szervét a Közgyűlés tisztújító értekezletén választják meg, amelyet az Igazgató Bizottság hív össze legalább 15 nappal a megtartása előtt.
A tisztújító értekezletről a VMÚE minden tagját értesítik a VMÚE hirdetőtábláján, a posta és a tömegtájékoztatási eszközök útján.
Az értesítésben megjelölik, hogy mely szerveket fogják megválasztani, és hogy a listákon az adott testületbe legkevesebb hány tagot jelölnek.

16. szakasz

A VMÚE minden tagjának joga van jelöltet javasolni a testületek tagjának.
A szavazást a Tisztújító Közgyűlés által megválasztott háromtagú Választási Bizottság vezeti le, amelynek tagjai maguk közül választanak elnököt.
A VMÚE szerveibe tagnak jelöltek a választás előtt kötelesek nyilatkozni arról, hogy vállalják a jelölésüket.
A Választási Bizottság állítja össze a jelöltek listáját, amelyen több jelöltnek kell szerepelnie, mint amennyi tagja a megválasztandó szervnek lesz.
Ugyanazt a jelöltet nem lehet egyidejűleg a VMÚE két szervébe javasolni.

17. szakasz

A szavazás a szavazócédulán szereplő jelölt neve előtti szám bekarikázásával történik.
Azokat a jelölteket választották meg, akik a legtöbb szavazatot kapták a szavazócédulán szereplő jelöltek közül.
Azok a jelöltek, akik a megválasztottaknál kevesebb szavazatot kaptak, tartaléklistán maradnak, amelyről az adott szerv összetételének kiegészítését végzik a jelen Alapszabály 22. szakasza által megjelölt esetekben: az Igazgató Bizottságba négy, a többi szervbe két-két jelölt marad.

18. szakasz

A VMÚE szerveinek megválasztására vonatkozó többi szabályról a VMÚE Tisztújító Közgyűlésének ügyrendi szabályzata rendelkezik.

19. szakasz

Nem lehetnek a VMÚE elnöke és alelnökei azok a tagok, akiknek tisztségük van a politikai pártok és szervezetek végrehajtó és irányító szerveiben, akik a tájékoztatási és rokon tevékenységű vállalatok tulajdonosai vagy igazgatói.

20. szakasz

A VMÚE tisztségviselőjének, vagy valamelyik szerve tagjának a megbízatása annak letelte előtt is megszűnik, ha elveszíti a VMÚE-ben való tagságát, ha lemond, vagy ha visszahívják.

21. szakasz

A VMÚE szerveinek tagja felmenthető ha:

1)      nem teljesíti azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés vagy azon szerv bízta meg, amelynek tagja,
2)      a kötelezettségeit nem az újságírói kódex, vagy az Alapszabály szellemében teljesíti,

A visszahívott tag helyébe a tartaléklistán szereplő jelölt kerül.

22. szakasz

A VMÚE szervében levő tag visszahívását a 21. szakasz 1. és 2. pontja értelmében kezdeményezheti: a Közgyűlés, az Igazgató Bizottság, a Felügyelő bizottság, valamint az a szerv, amelynek tagja, és a Becsületbíróság.
A visszahívási javaslatról a VMÚE-nek az a szerve dönt, amely megválasztotta.
A visszahívás elfogadásáról vagy elvetéséről szóló határozatot a szerv teljes tagságának szavazattöbbségével hozzák meg.
A visszahívási eljárás ugyanolyan módon történik, mint ahogyan megválasztották az adott szerv tagját.
Ha a VMÚE Közgyűlésének ülésén az Igazgató Bizottság, vagy valamelyik más szerv iránti bizalomról döntenek, a határozatot titkos szavazással, a Közgyűlés teljes tagságának szavazattöbbségével hozzák meg.

23. szakasz

Az Egyesület munkája nyilvános.
Az Igazgató bizottság Biztosítja:

–        a VMÚE és szerveinek nyilvánosságát,
–        a tagok rendszeres tájékoztatásával a VMÚE szerveinek ülésein megvitatott kérdésekről információk és közlönyök által,
–        a VMÚE szerveinek munkájáról szóló éves beszámolókkal,
–        az újságírásban történő jelentős eseményekre vonatkozó információk és reagálások küldésével,
–        a VMÚE általános aktusainak tervezetére vonatkozó viták szervezésével és lebonyolításával,
–        a VMÚE Közgyűlése által meghatározott egyéb módon.

Az értekezletekről a VMÚE minden tagját értesítik a VMÚE hirdetőtábláján, a posta és a tömegtájékoztatási eszközök útján.

24. szakasz

A Törvénnyel és a jelen Alapszabállyal összhangban általános aktussal szabályozzák a VMÚE-nek és tagjainak a jogait és kötelezettségeit, valamint egyéb kérdéseket, amelyeket önállóan rendeznek.
Általános aktusok: az Alapszabály, a határozatok, a döntések, az ajánlások és az utasítások.

25. szakasz

Az Egyesület pénzeszközeit a tagsági díjakból, önkéntes adományokból, donációból és ajándékozásból, valamit a törvény által engedélyezett más módon biztosítják.

26. szakasz

Az Egyesület pénzeszközöket valósíthat meg az által is, hogy kiadványait értékesíti, vagyis gazdasági tevékenységet fejt ki: 59.20 – hanganyagok és zene felvételezése és kiadása.

Az Egyesült a következő tevékenységek végzésével is jövedelmet valósíthat meg:

– Könyvek kiadása
– Név- és címjegyzékek kiadása
– Lapkiadás
– Folyóiratok kiadása
– Más kiadói tevékenység
–  Kinematográfiai és audiovizuális anyagok és televíziós programok készítése
– Utómunkálatok a kinematográfiai anyagok és a televíziós programok felvételezése után
– A kinematográfiai és audiovizuális anyagok és televíziós programok disztribúciója
– A kinematográfiai anyagok bemutatása
– Rádióműsor sugárzása
– Televíziós műsorok készítése és sugárzása
– Hírügynökségi tevékenység

Az Egyesület a gazdasági szubjektumok nyilvántartásába való beírás után kezdheti meg gazdasági tevékenységét.
A gazdasági tevékenységgel megvalósított jövedelem kizárólagosan az Egyesület céljainak a megvalósítására fordítható, amely magába foglalja az Egyesület működési költségeit és részvételét meghatározott projektumok pénzelésében.

27. szakasz

Újságírói igazolvány:

A VMÚE minden tagja kötelezően megkapja a szabályosan hitelesített újságírói igazolványt a saját fényképével és a VMÚE pecsétjével.
Az igazolvány érvényességét azzal a feltétellel hosszabbítják meg, ha a VMÚE tagja befizeti az évi tagdíjat.
A VMÚE tiszteletbeli tagjai életük végéig szóló igazolványt kapnak, az évenkénti meghosszabbítás kötelezettsége nélkül.

28. szakasz

A VMÚE működésének megszűnéséről a Közgyűlés határoz, olyan esetekben, amikor a célok megvalósításának feltételei megszűnnek, valamint a törvény által előlátott esetekben.
A VMÚE működésének megszűnése után teljes vagyona a Szekeres László Alapítványra száll.

29. szakasz

A VMÚE-nek megfelelő méretű kör alakú pecsétje van, amelyre a pecsét szövegét vésték rá a következő módon:

Szerb nyelven cirill betűvel: “Удружење мађарских новинара Војводине”
Magyar nyelven: Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
Szerb nyelven latin betűvel: „Udruženje mađarskih novinara Vojvodine”,
a pecsét közepén pedig: Нови Сад (cirill betűvel), Újvidék, Novi Sad (latin betűvel).

30. szakasz

Minden kérdésre, amelyeket a jelen Alapszabály nem szabályoz, a Civil szervezetekről szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

31. szakasz

Ezen Alapszabály a meghozatalakor lép életbe.
Bácsfeketehegy, 2015. 06. 11.

A VMÚE Közgyűlésének elnöke:
…………………………………..

(Barát Tóth Lívia)