Médiabarangolás a Kárpát-medencében

A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója és Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet április 15-18-a között nagyszabású és rendkívül sikeres médiakonferenciát szervezett Lendván. A külhoni magyar média szerepe és jelentősége a Kárpát-medencében című tanácskozáson valamennyi anyaországon kívüli magyar kisebbségi közösség küldöttsége részt vett.

A lendvai Városháza dísztermében összegyűlteket Zver Ilona, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar nyelvű műsorokért felelős mb. helyettese, Kocon József, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Anton Blažek, Lendva Községi polgármestere és Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Állandó Bizottságának elnöke köszöntötte.

Szili Katalin évek óta kiemelt figyelmet szentel a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának, hatékonyan támogatva annak tevékenységét is. Beszédében a kisebbségek megtartó erejének fontosságát hangsúlyozta, amely által a kisebbségi média hátterének a biztosítása is könnyebben megvalósulhat. Ígéretet tett arra, hogy a bizottság elnökeként a továbbiakban is minden lehetséges módon igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nemzeti egység létrejötte mellett az egységes médiatér kialakítására tett erőfeszítések is megvalósulhassanak, valamint felkérte a tanácskozás résztvevőit, hogy a célok megvalósításának megkönnyítése érdekében – a magyar médiakatalógus részeként – készítsék el a külhoni magyar médiakatalógust.

A Kárpát-medencei médiabarangolás során a felszólalók a muravidéki, a horvátországi, a vajdasági, a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi helyzetet vázolták, de kialakult egy kép az ausztriai magyar médiáról is. Régiónkból szinte teljes létszámban jelen volt a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége, vagyis a Magyar Szó, a Hét Nap, a Képes Ifjúság, a Jó Pajtás, a Vajdasági Rádió és Televízió, a Pannon RTV és a Szabadkai Rádió képviseltette magát. A kollégák a vajdasági magyar médiatérkép felvázolása és a VMÚE által elkészített kistérségi médiajegyzék bemutatása mellett beszéltek a vajdasági intézményépítés és intézménymegtartás sajátosságairól, és felhívták a figyelmet a régiók közötti párhuzamok megvonásának a fontosságára is.

A muravidéki magyar közszolgálati elektronikus médiáról Zver IlonaLovrić Mirjana, a Lendvai Tévéstúdió felelős szerkesztője, Végi József, a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztője, a Népújság hetilapról pedig Király M. Jutka felelős szerkesztő beszélt. A horvátországi magyar tájékoztatást Kriják Krisztina, az Új Magyar Képes Újság, a Drávatáj magazin műsor és a Baranya Rádió szerkesztője ecsetelte, a vajdaságit pedig Tóth Lívia, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, valamint Klemm József és Léphaft Pál alelnökök. Magyar média Ausztriában címmel Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője hozott beszámolót, a felvidéki ismertetőt Lovász Attila újságíró, a kárpátaljait Kőszeghy Elemér, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője, az erdélyit Ambrus Attila, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke, a Brassói Lapok főszerkesztője és László Edit, a MÚRE alelnöke, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa tartotta.

A megbeszélés második része a Kisebbségek a magyarországi médiában, illetve az Európai Unióban címet viselte. Ebben a részben szerepet vállalt Németh Árpád, a Duna TV főszerkesztője, Havasi János, az MTV Határon túli szerkesztőségének vezetője, Klein Judit, az MTV kisebbségi műsorok szerkesztőségének vezetője, Lovász Attila újságíró (Nemzetiségi rádiózás Magyarországon), M. Lengyel László (A magyarországi nemzetiségek sajtója) és Vincze Lóránt politikai tanácsadó, a brüsszeli EP képviselői irodából.

A rendezvény keretében megünnepelték a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója létrehozásának ötödik évfordulóját is. A határokon átívelő szakmai szervezet alakulását és munkájának megkezdését a Határon Túli Magyarok Hivatala segítette, ezért Komlósi Attilának, a HTMH akkori és egyben utolsó elnökének köszönetként egy jelképes kitüntetést adományoztak. Miután jelezte csatlakozási szándékát, az ülésen a KMÚEK teljes jogú tagjává vált a Horvátországi Magyar Újságírók Szövetsége.

A konferencia résztvevőinek természetesen jutott idejük arra is, hogy megismerkedjenek Lendva nevezetességeivel és a város magyar intézményeinek a tevékenységével, muraközi kirándulásuk során pedig többek között útba ejtették, Szentilonát, Csáktornyát, Muraszombatot és Bántornyát is.

TÓTH Lívia és MÁRIÁS Endre összefoglalója

 

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába tömörült muravidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai, felvidéki és horvátországi tagszervezetek valamint szakmabeliek az ausztriai magyar újságírók képviselőjének tevékeny részvételével 2010. április 15-e és 18-a között Lendván tartották meg évi közgyűlésüket. A Kárpát-medencei magyar média szerepének és jelentőségének szentelt tanácskozás résztvevői a határokon átívelő szakmai szervezet létrehozásának ötödik évfordulóját is megünnepelve a következő

                                     Z Á R Ó N Y I L A T K O Z A T O T

 fogadták el:

  1. A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának tagszervezetei megelégedéssel nyugtázták, hogy a KMÚEK működésének első öt évében szinte hiánytalanul sikerült elérni azokat a fő célokat, amelyek szükségessé tették a külhoni magyar újságírók összefogását: javult a tagszervezetek közötti kommunikáció, felgyorsult az egyes magyar nemzetrészekre vonatkozó információk cseréje, valamint közös álláspontok fogalmazódtak meg a külhoni magyar sajtóra és a kisebbségi magyar újságírók helyzetére vonatkozóan. A közös fellépésnek köszönhetően a magyarországi és a külhoni magyar politikum a médiumokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben mind gyakrabban tekinti releváns tárgyalópartnernek a KMÚEK-ot.
  2. Felismerve azt a szerepet, amelyet a sajtó játszik a nemzeti azonosságtudat megőrzésében, a KMÚEK ismételten szorgalmazza, hogy a magyar nemzeti stratégia keretében mielőbb készüljön el a magyar médiastratégia, amely külön fejezetben foglalkozna a külhoni magyar média helyzetével, szerepével és feladatival. A határon átnyúló szakmai szervezet hajlandó magára vállalni ennek a fejezetnek, a külhoni magyar médiastratégiának a kidolgozását.
  3. Az egységes magyar médiastratégia elfogadása felé vezető első lépésként alegsürgősebben el kell készíteni a teljes magyar médiakatalógust, amely számba venné a Magyarországon és a külhoni nemzetrészekben megjelenő/működő valamennyi médiát.

A KMÚEK vállalja, hogy legkésőbb 2010. szeptember 30-áig véglegesíti a külhoni magyar médiakatalógust, és ezt eljuttatja a KMKF Állandó Bizottságának.

  1. A tanácskozás résztvevői fontosnak tartják, hogy az illetékes magyar állami intézményekkel és a külhoni magyarok politikai képviselőivel karöltve minél előbb készüljön el a kisebbségi magyar média zökkenőmentes működését szavatoló hosszú távú támogatási stratégia, amely pontosítaná a határon túli magyar sajtónak szánt pénzösszegek odaítélésének és folyósításának szempontrendszerét és alapelveit.
  2. Figyelembe véve az Európai Uniós intézmények szavatolta támogatási lehetőségeket, a KMÚEK tagszervezetei a közeljövőben megfogalmazzák a közérdekű írott sajtó kedvezményezett státusára és pozitív megkülönböztetésére vonatkozó javaslatokat, és megtalálják a módját annak, hogy ez a kezdeményezés Brüsszelben támogatókra találjon.
  3. A magyar tömegtájékoztatás hatékonyságának növelése végett a KMÚEK kezdeményezi, hogy a külhoni magyar újságíró egyesületek kölcsönös kapcsolatépítése mellett a jövőben a konvenció szenteljen nagyobb figyelmet a magyarországi rokon szakmai szervezetekkel való együttműködés elmélyítésének.
  4. Noha az elmúlt öt évben a KMÚEK több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával, a tanácskozás résztvevői ezúttal is felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyarországon és az egyes magyar nemzetrészekben már működő iskolákkal, műhelyekkel és médiumokkal karöltve meg kell találni a külhoni magyar újságíróképzés és továbbképzés leghatékonyabb formáit. A célközönség és a médiafogyasztók szokásinak változása miatt eközben külön figyelmet kell szentelni az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

Lendván, 2010. április 17-én                            A KMÚEK közgyűlésének résztvevői